Whole Leaf Ceylon Tea Bags in Gift Tin

 

15 Whole Leaf Ceylon Tea Bags in a beautifully presented gift tin.

 
 
 

100% Black Tea.